Onze dienstverlening

Informatie over onze dienstverlening

Wij informeren u graag over de werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten, hoe wij deze uitvoeren en op welke manier wij onze kwaliteit  en service waarborgen.

Dienstenwijzer

Hypotheekvraag

Vergelijkingskaart Hypotheek

Risico’s afdekken

Vergelijkingskaart Risico’s afdekken

Vermogen opbouwen

Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen

Belangrijke informatie

Vanaf 2013 betaalt u zelf voor financieel advies. Dat betekent dat u een rekening ontvangt indien u bijvoorbeeld financieel advies over een hypotheek van ons hebt gekregen. Door deze rekening weet u precies wat het advies u kost en wat wij daar voor doen. Dat u voor financieel advies moet betalen, is niet nieuw want financieel advies was nooit gratis. Voorheen waren deze kosten verwerkt in de prijs van het product. De financiële adviseur kreeg deze advieskosten dan terug via provisie van de bank of verzekeraar waar hij het product voor u kocht. Deze wijze van belonen is per 1 januari 2013 niet langer toegestaan.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Aa-stad Adviesgroep B.V. kan in volledige vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars en banken adviseren. Bij de selectie van partijen bij wie wij producten voor onze klanten inkopen, laten wij ons leiden door de kwaliteit van de product- en polisvoorwaarden enerzijds en de premie en kosten anderzijds. Het eerste gesprek is bij ons altijd bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken waarvoor u ons heeft benaderd en wat wij voor u kunnen betekenen. Na afloop kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten. Het aantal uren dat aan het advies is te besteden is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen en de complexheid van het advies. Voorafgaand aan het adviestraject maken wij voor u een inschatting van de kosten die wij in rekening zullen brengen. Zo weet u waar u aan toe bent en wat u van ons mag verwachten.

Dienstverleningsdocument: waarvoor wordt een adviseur betaald?

Een adviseur bepaalt zelf de hoogte van zijn kosten en de werkzaamheden die daaraan zijn gekoppeld. Het dienstverleningsdocument (DVD) bevat een overzicht van de kosten voor financieel advies en een beschrijving van de werkzaamheden van de financiële dienstverlener. Elke adviseur werkt met een standaard dienstverleningsdocument dat er daardoor bij elke adviseur of financieel dienstverlener hetzelfde uitziet. Het dienstverleningsdocument helpt u hierdoor financieel dienstverleners met elkaar te vergelijken.

Ieder dienstverleningsdocument gaat uit van vijf stappen van financiële dienstverlening. Deze stappen geven op hoofdlijnen het proces weer dat u met een financieel dienstverlener kunt doorlopen en welke werkzaamheden de dienstverlener per stap voor u verricht. Ook bevat het dienstverleningsdocument een schatting van de prijs voor de werkzaamheden. De prijs is een gemiddelde of een indicatie. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Afhankelijk van de adviesvraag zijn er verschillende dienstverleningsdocumenten. De dienstverleningsdocumenten van Aa-stad Adviesgroep B.V. kunt u hierboven downloaden.

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van Aa-Stad Adviesgroep B.V van toepassing.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor staat onder toezicht van de AFM en beschikt over de wettelijke vergunningen om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten.

Vergunningnummer Aa-stad Adviesgroep B.V. bij de AFM: 12007152

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Wij zijn als onafhankelijk advieskantoor aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Kifid is een onpartijdig loket voor het beslechten van klachten en geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.Wij vinden het belangrijk dat de kwaliteit van financiële producten en financieel advies objectief wordt gewaarborgd.

Ons aansluitnummer bij Kifid is 300.004169. Aa-stad Adviesgroep B.V. heeft zich geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid.

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten van u te verwerken. Wij achten het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de gedragscode die het Verbond van Verzekeraars heeft opgesteld voor de verwerking deze persoonsgegevens. Aa-stad Adviesgroep B.V. leeft deze gedragscode na bij al de activiteiten. Bekijk ons privacystatement of download de Privacykaart.

Indien u reeds een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u ons om een opgave vragen welke gegevens over uzelf door ons geautomatiseerd worden verwerkt of in een bestand zijn opgenomen. Wij zullen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden dan kunt u schriftelijk (elektronisch) om aanpassing dan wel wijziging verzoeken. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hiervoor verschillende voorbeeldbrieven samengesteld.

In onze dienstverlening staan de belangen van onze klanten centraal. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen.

De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) van onze medewerkers is voor een gedeelte variabel. De hoogte van het variabele deel van hun beloning is afhankelijk van de kwaliteit en de hoeveelheid van hun werk. Afhankelijk van de winstgevendheid heeft Aa-Stad Adviesgroep BV voor de medewerkers een winstdelingsregeling in de vorm van een eindejaarsuitkering.

Hun variabele beloning is nooit een reden om een bepaalde hoeveelheid of een bepaald soort financiële producten te adviseren.

Aa-stad Adviesgroep B.V. spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Aa-stad Adviesgroep B.V. behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Aa-stad Adviesgroep B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Aa-stad Adviesgroep B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Aa-stad Adviesgroep B.V. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aa-stad Adviesgroep B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In ons Privacy Statement leest u hoe wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens.